Ein cynllun strategol ar gyfer 2022 i 2025: dweud eich dweud

Arolwg wedi dod i ben

Mae’r arolwg bellach wedi dod i ben. Gallwch o hyd ddarllen manylion am yr ymgynghori isod. 

Crynodeb

Rydym am eich safbwyntiau ar yr hyn y dylem ganolbwyntio arno yn ein cynllun gwaith ar gyfer 2022 i 2025 (sef ein ‘cynllun strategol’) a sut allem ei wireddu.

Rydym am glywed oddi wrth randdeiliaid, sefydliadau perthnasol a phobl sydd â diddordeb yn ein gwaith yng Nghymru, Lloegr a’r Alban.

Dyddiad cau: 30 Medi 2021 am 23:59

Ynglŷn â’r ymgynghoriad

Mae dyletswydd gennym o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 i adolygu ac ymgynghori ar ein cynllun strategol o leiaf unwaith pob tair blynedd. Rydym wedi cyhoeddi cynllun strategol drafft, ac rydym yn rhedeg ymgynghoriad cyhoeddus agored o 16 Awst 2021 tan 30 Medi 2021.

Drwy’r broses ymgynghori ein nod yw:

  1. clywed ystod eang o safbwyntiau
  2. sicrhau bod anghenion rhanddeiliaid yn cael eu hystyried
  3. sicrhau bod ein gwaith yn mynd rhagddo yn y cyfeiriad priodol
  4. cynyddu ymwybyddiaeth o’n gwaith a’n rôl
  5. cyflawni’n dyletswydd o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010

Diweddarwyd ddiwethaf: 08 Oct 2021