Polisi Deddf Rhyddid Gwybodaeth

Coronafirws (COVID-19) - diweddariad

Yn dilyn cyngor y llywodraeth i atal gwasgariad y coronafirws (COVID-19), mae pob un o’n swyddfeydd wedi’u cau ac mae staff bellach yn gweithio o’u cartrefi.

Yn ystod y cyfnod hwn ni fyddwn yn gallu casglu unrhyw bost a ddanfonwyd i’n swyddfeydd. Wnewch chi sicrhau y caiff unrhyw bost, a ddanfonwyd atom ni yn y saith diwrnod diwethaf, ac unrhyw ohebiaeth yn y dyfodol ei anfon atom drwy e-bost tan nes hysbysir fel arall:

Os nad yw’r trefniadau dros dro hyn yn hygyrch i chi, cysylltwch â ni ar 0161 829 8327, gadewch neges ac fe wnawn eich galw’n ôl i drafod ffyrdd o wneud addasiadau.

Nod y polisi yw amlinellu rhwymedigaethau’r Comisiwn i gydymffurfio â Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000.

Mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn rhoi hawl i bobl wneud cais ysgrifenedig am wybodaeth gan awdurdodau cyhoeddus. Ei bwriad yw hyrwyddo diwylliant ymysg cyrff sector cyhoeddus o fod yn agored ac yn atebol, a thrwy hynny alluogi’r cyhoedd i ddeall yn well sut y mae awdurdodau cyhoeddus yn cyflawni eu dyletswyddau, y rhesymau dros y penderfyniadau a gaiff eu gwneud ganddynt a sut maent yn gwario arian cyhoeddus.

Os hoffech y polisi neu ymateb i gŵyn  mewn iaith arall neu fformat (fel Braille, Gryno Ddisg sain, print bras neu Hawdd i’w Ddarllen) cysylltwch a’n Huned Ohebiaeth

I ganfod sut i wneud cais lawr lwythwch polisi rhyddid gwybodaeth

Gallwch wneud cais o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth:

mewn e-bost at:  foi@equalityhumanrights.com

yn ysgrifenedig i:

Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
Bloc 1 Cainc D, Adeiladau'r Llywodraeth
Heol Santes Agnes
Caerdydd
CF14 4YJ

Dogfennau cysylltiedig:

Gweler hefyd:

Diweddarwyd ddiwethaf: 30 Jan 2023