Cyfnerthu’r hawl i fyw’n annibynnol

Papur Briffio
 

I bwy mae'r dudalen hon?

  • UK Government, parliamentarians and policy makers
  • disabled people and their representatives

Y gwledydd y mae'n berthnasol iddynt?

    • Lloegr flag icon

      Lloegr

First published: 12 May 2021

Strengthening the right to independent living briefing paper cover

Mae gan bobl anabl yr hawl i fyw’n annibynnol fel rhan o’r gymuned o dan Gonfensiwn y CU ar Hawliau Personau ag Anableddau. Golyga hyn y dylai pobl anabl fod â chymaint o ddewis a rheolaeth dros eu bywydau ag eraill, gyda gwerth ac urddas cyfwerth.  

Mae’r papur briffio hwn am a yw Llywodraeth y DU yn cyflawni’r hawl i fyw’n annibynnol yn Lloegr ac yn rhoi tystiolaeth am y rhwystrau mae pobl anabl yn eu hwynebu. Mae’n cynnwys:

  • tai a sefydliadau
  • mynediad i wasanaethau cymorth
  • cyfranogiad cyfartal mewn cymdeithas

Ar sail y dystiolaeth, rydym wedi gwneud argymhellion sydd yn ategu  annibyniaeth pobl anabl a chynhwysiant llawn mewn cymdeithas.  

Lawr lwytho’r papur briffio (yn Saesneg)

Fersiwn hawdd ei ddarllen (yn Saesneg)