Swyddi gweigion presennol

Gweithio gyda ni

Gallwn gynnig lle gwych i chi weithio a thîm ymroddedig yn gweithio gyda chi ar bynciau sydd wir yn bwysig i bobl.

Byddwn yn eich cefnogi i ddatblygu sgiliau ac arbenigedd proffesiynol, yn eich annog i chwilio am gyfleoedd a darparu cyfleoedd i chi ehangu eich gorwelion, datblygu sgiliau newydd, a datblygu eich gyrfa.

Manteision

Card icon

Oriau gweithio

36 awr yr wythnos yn llawn amser

Card icon

Gweithio hyblyg

Amrywiaeth o opsiynau gweithio hyblyg

Card icon

Gwyliau blynyddol

30 diwrnod ynghyd â gwyliau banc a chyhoeddus

Card icon

Cynllun pensiwn

Cynllun pensiwn y gwasanaeth sifil

Card icon

Rhaglen Cymorth i Weithwyr

Gwasanaeth cymorth ac arweiniad cyfrinachol

Card icon

Dysgu a datblygu

Buddsoddiad ac ymrwymiad i'ch datblygiad

Card icon

Benthyciadau tocyn tymor

Benthyciadau di-log

Card icon

Benthyciadau beic

Benthyciadau di-log

Card icon

Undebau

Rydym yn cydnabod undebau PCS ac Unite

Card icon

Profion llygaid

Ad-dalu costau prawf llygaid

Gwybodaeth bellach i ymgeiswyr

Gwasanaeth Sifil ac ymgeiswyr mewnol

Bydd ymgeiswyr ar drosglwyddiad lefel yn cael cynnig eu cyflog presennol, neu fan cychwyn y band cyflog, pa un bynnag sydd uchaf. Bydd ymgeiswyr ar ddyrchafiad yn cael cynnig cyflog cychwynnol ar gyfer y rôl. Bydd cyflog ymgeisydd Gwasanaeth Sifil yn cael ei dalgrynnu i fyny i'r pwynt cyflog agosaf ar y raddfa gyflog berthnasol.

Ymgeiswyr allanol

Fel arfer gwneir penodiadau ar fan cychwyn y raddfa gyflog, fodd bynnag gall cyflog uwch fod ar gael i ymgeisydd eithriadol.

Pob ymgeisydd

Darllenwch ein canllawiau ymgeisio (40KB, Word).

Os cynigir swydd i chi, gofynnir i chi wneud cais am a darparu tystysgrif Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd Sylfaenol, neu dystysgrif Datgelu Sylfaenol yr Alban, yn dibynnu ar eich lleoliad.

Sut i wneud cais

Bydd unrhyw swyddi gwag presennol yn cael eu hysbysebu ar y bwrdd swyddi BeApplied a gwefan Swyddi’r Gwasanaeth Sifil, lle gallwch lawrlwytho’r pecyn cais ar gyfer eich swydd ddewisol.

Os hoffech wneud cais, dilynwch y ddolen ar y dudalen gyrfaoedd i'n gwefan recriwtio (BeApplied), lle gallwch wneud eich cais.

Mae cyngor ar sut i gwblhau eich cais ar gael yn y canllawiau ymgeisio (40KB, Word). Darllenwch hwn yn ofalus cyn cwblhau eich cais.

Dylid cyflwyno pob cais wedi'i gwblhau cyn y dyddiad a'r amser cau. Ni dderbynnir unrhyw geisiadau ar ôl yr amser hwn.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, mae pob hysbyseb swydd yn cynnwys manylion cyswllt y rheolwr cyflogi a'r Swyddog Adnoddau Dynol ac Adnoddau sy'n ymwneud â'r swydd honno.

Gallwn ddarparu manylion swyddi gwag mewn amrywiaeth o fformatau hygyrch. Os hoffech ddefnyddio'r gwasanaeth hwn, neu os oes gennych unrhyw ofynion penodol i gwblhau'r broses ymgeisio, anfonwch e-bost at y tîm Pobl.

Cydraddoldeb ac amrywiaeth

Rydym yn gwerthfawrogi amrywiaeth yn ein gweithle.

Rydym yn croesawu ymholiadau gan bawb. Mae ymrwymiad i hyrwyddo amrywiaeth a datblygu amgylchedd gweithle lle caiff yr holl staff eu trin ag urddas a pharch yn ganolog i'n proses recriwtio.

Rydym yn annog pob ymgeisydd i lenwi ein ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal a ddarperir gyda'r holl becynnau cais, i'n cefnogi i gyflawni ein Cynllun Cydraddoldeb.

Anfonwch e-bost at y Tîm Pobl os oes gennych unrhyw ymholiadau recriwtio.

 

Arweinydd Hyderus o ran Anabledd

Yn falch o fod yn arweinydd Hyderus o ran Anabledd

Rydym yn arweinydd Hyderus o ran Anabledd. Mae hyn yn golygu ein bod yn gweithio i sicrhau bod pobl anabl a'r rhai â chyflyrau iechyd hirdymor yn cael cyfleoedd i gyflawni eu potensial a gwireddu eu dyheadau.

Rydym yn cael ein cydnabod fel hyrwyddwyr ar gyfer y cynllun Hyderus o ran Anabledd ac yn arweinydd wrth hyrwyddo cydraddoldeb yn y gweithle.

Mae ein statws fel arweinydd Hyderus o ran Anabledd yn cydnabod yr holl waith gwych yr ydym wedi'i wneud ac y byddwn yn parhau i'w wneud i sefydlu diwylliant cynhwysol a chefnogi cydweithwyr ac ymgeiswyr anabl.

Cynllun Hyderus o ran Anabledd

Fel Arweinydd Hyderus o ran Anabledd, mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn cynnig cyfweliad i bobl ag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf gofynnol ar gyfer y penodiad hwn. Byddai anabledd yn y cyd-destun hwn fel y’i diffinnir gan Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a Rheoliadau Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995 (Diwygio) (Gogledd Iwerddon) 2004.

Lle derbynnir niferoedd uchel o geisiadau, dim ond yr ymgeiswyr sy'n bodloni'r meini prawf sylfaenol ar gyfer y rôl orau y gellir eu gwahodd i gyfweliad. Os hoffech wneud cais am ystyriaeth o dan y cynllun hwn, cwblhewch yr adran briodol ar y ffurflen gais ar-lein. Bydd hyn yn ein galluogi i wneud y trefniadau priodol, os oes angen.

Os oes angen fersiwn hygyrch arall arnoch o'r ffurflen gais neu os hoffech drafod eich cais neu addasiad rhesymol, anfonwch e-bost at y tîm Pobl neu cysylltwch â ni dros y ffôn ar 0161 829 8100.

 

Diogelu eich gwybodaeth

Ni sy’n gyfrifol am benderfynu sut rydym yn cadw ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol amdanoch. Rydym yn cydymffurfio â chyfraith ac egwyddorion diogelu data.