Erthygl

Ein pwerau cyfreithiol

Wedi ei gyhoeddi: 25 Mehefin 2021

Diweddarwyd diwethaf: 25 Mehefin 2021

I ba wledydd mae hyn yn berthnasol?

  • Lloegr
  • Alban
  • Cymru

Darllenwch ein Polisi Ymgyfreitha a Gorfodi ar gyfer 2022 i 2025 i ddarganfod pryd y byddwn yn gweithredu, sut y gallwn helpu a pha bwerau sydd gennym.

Rydym yn gorfodi Deddf Cydraddoldeb 2010 ac mae gennym bwerau unigryw i ymchwilio pan na ddilynir y gyfraith.

Rydym wedi cynorthwyo neu ymyrryd mewn cannoedd o achosion o bwysigrwydd cenedlaethol, gan gynnwys dwyn sefydliadau a'r llywodraeth i gyfrif.

Gall y canlyniad fod yn hynod ddefnyddiol, er enghraifft trwy amlygu bylchau mewn amddiffyniad y mae angen mynd i'r afael â nhw.

Rydym yn cymryd camau cyfreithiol – ar ein pen ein hunain neu ar ran eraill – mewn achosion sydd â’r dylanwad mwyaf ac sy’n sicrhau newid cadarnhaol, er enghraifft:

  • egluro’r gyfraith, fel bod gan bobl a sefydliadau ddealltwriaeth gliriach o’u hawliau a’u dyletswyddau
  • tynnu sylw at faterion blaenoriaeth er mwyn cynyddu ymwybyddiaeth y cyhoedd
  • arferion heriol sy'n achosi anfantais sylweddol, weithiau ar draws diwydiant cyfan

Mae ein polisi ymgyfreitha a gorfodi yn nodi sut rydym yn penderfynu a ddylid cymryd camau.

Diweddariadau tudalennau

Tudalennau cysylltiedig ar y wefan hon