Telerau defnyddio'r wefan

Wedi ei gyhoeddi: 9 Mehefin 2021

Diweddarwyd diwethaf: 9 Mehefin 2021

Pwy ydym ni a sut i gysylltu â ni

Mae www.equalityhumanrights.com yn wefan a weithredir gan y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (a elwir yn Gomisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ("ni")).

Ewch i'r dudalen cysylltu â ni am fanylion ar sut i gysylltu â ni.

Telerau defnyddio gwefan

Mae'r telerau hyn yn dweud wrthych y rheolau ar gyfer defnyddio ein gwefan www.equalityhumanrights.com. Trwy ddefnyddio ein gwefan, rydych yn cadarnhau eich bod yn derbyn y telerau hyn ac yn cytuno i gydymffurfio â nhw. Os nad ydych yn cytuno â'r telerau hyn, rhaid i chi beidio â defnyddio ein gwefan.

Ni yw corff cydraddoldeb cenedlaethol Prydain Fawr felly mae ein gwefan wedi'i chyfeirio at bobl sy'n byw ym Mhrydain Fawr (Cymru, Lloegr a'r Alban).

Mae’n bosibl na fydd cynnwys sydd ar gael ar (neu drwy) ein gwefan ar gael neu’n briodol i’w ddefnyddio mewn lleoliadau eraill.

Dylech wirio cyfreithiau lleol a sicrhau nad ydych yn defnyddio'r tu allan i'r safle mewn ffordd sy'n torri unrhyw gyfreithiau perthnasol.

Mae ein gwefan ar gael am ddim ond rydym yn gwneud y canlynol:

 • gallu diweddaru, newid neu ddileu cynnwys ar unrhyw adeg heb roi gwybod i chi yn gyntaf
 • peidio â gwarantu y bydd ein gwefan, neu gynnwys, bob amser ar gael neu'n ddi-dor
 • efallai y bydd yn rhaid i ni atal, tynnu'n ôl neu gyfyngu ar argaeledd - byddwn bob amser yn ceisio rhoi rhybudd rhesymol i chi lle gallwn
 • newid y telerau hyn – gwirio o bryd i’w gilydd i weld a oes unrhyw newidiadau wedi’u gwneud.

Rydych chi'n cytuno i'r canlynol:

 • defnyddio ein gwefan at ddibenion cyfreithlon
 • defnyddio ein gwefan mewn ffordd nad yw’n tresmasu ar hawliau’r wefan hon, nac yn cyfyngu arno nac yn atal unrhyw un arall rhag defnyddio a mwynhau’r wefan hon
 • gwneud yn siŵr bod unrhyw un sy'n cyrchu'r wefan trwy eich rhyngrwyd yn ymwybodol o'r rheolau hyn ac yn cydymffurfio â nhw hefyd.

Gwiriwch y canlynol hefyd sydd yn berthnasol i'ch defnydd o'n gwefan:

Ailddefnyddio ein gwybodaeth

Mae'r rhan fwyaf o gynnwys ein gwefan yn eiddo i ni. Os yw unrhyw gynnwys yn eiddo i eraill, byddwn fel arfer yn rhoi credyd i'r awdur neu ddeiliad yr hawlfraint.

Rydym yn annog ailddefnyddio ein gwybodaeth ond os gwelwch yn dda:

 • peidiwch â newid y cynnwys mewn unrhyw ffordd
 • gwnewch yn glir pwy yw’r awdur/perchennog
 • os ydych yn defnyddio'r wybodaeth at unrhyw beth heblaw defnydd personol, cysylltwch â ni i wirio ei fod yn iawn (gweler isod).

Nid ein rhai ni yw gwefannau a rhaglenni sy'n defnyddio ein cynnwys yn eu ffrydiau ac efallai y byddant yn defnyddio fersiynau o'n cynnwys sydd wedi'u golygu a'u storio i'w defnyddio'n ddiweddarach ('cached'). Gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd i'n gwefan yn uniongyrchol i gael y cynnwys mwyaf diweddar.

Os ydych am ddefnyddio ein cynnwys at eich defnydd personol eich hun, nid oes angen i chi roi gwybod i ni sut yr ydych yn ei ailddefnyddio.

Fodd bynnag, os ydych am ddefnyddio ein gwybodaeth mewn unrhyw ffordd arall, cysylltwch â ni drwy lenwi’r ffurflen gais (lawrlwythwch ar waelod y dudalen hon) a’i dychwelyd atom drwy e-bostio ein tîm gohebiaeth.

Gellir gwneud ceisiadau ysgrifenedig hefyd i:

Uned Gohebu/Correspondence Unit
Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol/EHRC
Arndale House
Arndale Centre
Manchester
M4 3AQ

Byddwn yn ceisio ymateb i'ch cais o fewn 20 diwrnod gwaith. Os oes gennych gŵyn am y ffordd yr ymdriniwyd â’ch cais neu os hoffech gael adolygiad o’n penderfyniad, ysgrifennwch i’r cyfeiriad uchod neu anfonwch e-bost at ein tîm gohebiaeth.

Dolenni i wefannau eraill

Lle mae ein gwefan yn cynnwys dolenni i wefannau ac adnoddau eraill, darperir y dolenni hyn er gwybodaeth yn unig.

Ni ddylai dolenni o'r fath gael eu dehongli fel cymeradwyaeth gennym ni o'r gwefannau cysylltiedig hynny neu wybodaeth amdanynt.

Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros gynnwys y gwefannau neu’r adnoddau hynny ac nid ydym yn gyfrifol am y canlynol:

 • diogelu unrhyw wybodaeth a roddwch i'r gwefannau hyn
 • unrhyw golled neu ddifrod a allai ddeillio o'ch defnydd o'r gwefannau hyn, neu unrhyw wefannau eraill y maent yn cysylltu â nhw.

Dolenni i'n gwefan

Rydym yn croesawu ac yn annog gwefannau eraill sy'n cysylltu â'n gwefan.

Fodd bynnag, byddem yn gofyn i chi beidio â:

 • dweud neu awgrymu ein bod wedi eich cymeradwyo neu ein bod yn gysylltiedig â chi (oni bai ein bod wedi dweud wrthych y gallwch)
 • codi tâl ar ddefnyddwyr i gael mynediad i'r cynnwys neu glicio ar y ddolen
 • fframio ein gwefan ar eich gwefan
 • cysylltu ein gwefan â gwefan sy’n groes i’n gwerthoedd a’n nodau.

Efallai y byddwn yn dileu cynnwys a dolenni felly mae'n bwysig eich bod bob amser yn gwirio i sicrhau eu bod yn dal yn gyfredol ac yn gweithio.

Os dymunwch wneud unrhyw ddefnydd o gynnwys ar ein gwefan ar wahân i'r hyn a nodir uchod, llenwch y ffurflen ymholiadau cyffredinol.

Firysau, hacio a throseddau eraill

Rydym yn gwneud pob ymdrech i wirio a phrofi deunydd ym mhob cam o’r broses gynhyrchu, fodd bynnag nid ydym yn gwarantu y bydd ein gwefan, nac unrhyw gynnwys arno:

 • ar gael bob amser neu fod yn ddi-dor
 • yn rhydd rhag gwallau neu hepgoriadau, neu
 • yn ddiogel neu'n rhydd rhag bygiau neu firysau.

Wrth ddefnyddio ein gwefan, rydych chi yn cytuno i'r canlynol:

 • eich bod yn gyfrifol am ffurfweddu eich technoleg gwybodaeth, rhaglenni cyfrifiadurol a llwyfan i gael mynediad iddo
 • dylech ddefnyddio eich meddalwedd diogelu rhag firysau eich hun
 • rhaid i chi beidio â chyflwyno firysau, trojans, mwydod, bomiau rhesymeg neu ddeunydd arall sy'n faleisus neu'n niweidiol yn dechnolegol
 • rhaid i chi beidio â cheisio cael mynediad anawdurdodedig i'n gwefan, y gweinydd y mae ein gwefan wedi'i storio arno neu unrhyw weinydd, cyfrifiadur neu gronfa ddata sy'n gysylltiedig â'n gwefan
 • rhaid i chi beidio ag ymosod ar ein gwefan (gan gynnwys trwy ymosodiad gwrthod gwasanaeth neu ymosodiad gwrthod gwasanaeth dosbarthedig).

Os byddwch yn ymosod ar ein gwefan neu'n ceisio cael mynediad heb awdurdod, byddwn yn rhoi gwybod i'r awdurdodau gorfodi'r gyfraith perthnasol ac yn rhannu eich hunaniaeth gyda nhw.

Ymwadiad

Bwriad ein gwefan yw rhoi gwybodaeth gyffredinol i chi am ein gwaith ac arweiniad ar faterion cydraddoldeb a hawliau dynol.

Cyn gweithredu ar yr wybodaeth, dylech gael cyngor cyfreithiol neu arbenigol proffesiynol, wedi'i deilwra i'ch amgylchiadau unigol.

Er ein bod yn gwneud pob ymdrech i gadw ein gwefan yn gyfredol, nid ydym yn gwarantu nac yn amodi y bydd y wefan na’r wybodaeth arni:

 • yn gyfoes
 • diogel
 • gywir
 • cyflawn
 • yn rhydd rhag bygiau neu firysau.

Cyfyngu ar atebolrwydd

Ni fyddwn yn atebol i chi am unrhyw golled neu ddifrod a allai ddod o ddefnyddio (neu fethu â defnyddio) ein gwefan neu ddibyniaeth ar y cynnwys. Mae hyn yn cynnwys:

 • unrhyw golledion uniongyrchol, anuniongyrchol neu ganlyniadol
 • unrhyw golled neu ddifrod a achosir gan gamweddau sifil ('camwedd', gan gynnwys esgeulustod), tor-cytundeb neu fel arall
 • defnydd o’n gwefan ac unrhyw wefannau sy’n gysylltiedig â hi neu ohoni
 • yr anallu i ddefnyddio ein gwefan ac unrhyw wefannau sy'n gysylltiedig â hi neu ohoni.

Mae hyn yn cynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig) i golli eich:

 • incwm neu refeniw
 • cyflog, buddion neu daliadau eraill
 • busnes
 • elw neu gontractau
 • cyfle
 • arbedion a ragwelir
 • data
 • ewyllys da neu enw da
 • eiddo diriaethol
 • eiddo anniriaethol, gan gynnwys colled, llygredd neu ddifrod i ddata neu unrhyw system gyfrifiadurol
 • gwastraffu rheolaeth neu amser swyddfa
 • unrhyw golled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol.

Rydym yn eithrio'r holl amodau ymhlyg, gwarantau, sylwadau neu delerau eraill a all fod yn berthnasol i'n gwefan neu unrhyw gynnwys arno.

Efallai y byddwn yn dal i fod yn atebol am y canlynol:

 • marwolaeth neu anaf personol yn deillio o'n hesgeulustod
 • camliwio twyllodrus
 • unrhyw atebolrwydd arall na ellir ei eithrio neu ei gyfyngu o dan gyfraith berthnasol.

Cyfraith berthnasol

Mae’r telerau ac amodau hyn yn cael eu llywodraethu a’u dehongli yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr.

Bydd unrhyw anghydfod sydd gennych sy’n ymwneud â’r telerau ac amodau hyn, neu eich defnydd o’n gwefan (boed yn gytundebol neu’n anghytundebol), yn ddarostyngedig i awdurdodaeth unigryw llysoedd Cymru a Lloegr.

Lawrlwythiadau dogfen

Diweddariadau tudalennau

Tudalennau cysylltiedig ar y wefan hon