Cynllun busnes 2024 i 2025

Wedi ei gyhoeddi: 2 Mai 2024

Diweddarwyd diwethaf: 2 Mai 2024

Rhagarweiniad

2024–2025 fydd y flwyddyn olaf o gyflawni yn erbyn ein cynllun strategol presennol. Rydym wedi datblygu cynllun sy’n adeiladu ar ein gwaith hyd yma, yn adlewyrchu ein huchelgais ac yn paratoi ar gyfer cyfnod ein cynllun strategol nesaf.

Cyd-destun strategol

Ym mis Mawrth 2022, cyhoeddwyd ein Cynllun Strategol ar gyfer 202225. Yn y cynllun strategol hwnnw, fe wnaethom nodi chwe maes ffocws allanol a gosod ein hymrwymiad i wella ein sefydliad ein hunain. Mae rhain yn:

 • cydraddoldeb mewn gweithle sy'n newid
 • cydraddoldeb i blant a phobl ifanc
 • cynnal hawliau a chydraddoldeb ym maes iechyd a gofal cymdeithasol
 • mynd i’r afael ag effaith gwasanaethau digidol a deallusrwydd artiffisial ar gydraddoldeb a hawliau dynol
 • meithrin perthynas dda a hybu parch rhwng grwpiau
 • sicrhau fframwaith cyfreithiol effeithiol i ddiogelu cydraddoldeb a hawliau dynol

Drwy'r meysydd ffocws hyn rydym wedi parhau i gyflawni ein hymrwymiadau ar draws ein fframwaith rheoleiddio. Ar gyfer cydraddoldeb mewn gweithle sy’n newid, lansiwyd ein canllawiau menopos, a gynlluniwyd i hysbysu gweithleoedd ynghylch sut y gallant gefnogi menywod. Rydym hefyd wedi sicrhau cydymffurfiaeth ag adroddiadau ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau, gan wneud hynny yn yr amser gorau erioed. Fe wnaethom ddylanwadu ar ddatblygiad deddfwriaeth i gryfhau amddiffyniadau hawliau, yn yr un modd â datblygu a mabwysiadu’r Ddeddf Diogelu Gweithwyr (diwygiad i Ddeddf Cydraddoldeb 2010) a darparu canllawiau i sefydliadau, gan gynnwys lansio ein pecyn cymorth aflonyddu rhywiol.

Ar gyfer plant a phobl ifanc, rydym wedi adeiladu ar y gwaith o’n Hymchwiliad Atal 2021. Gwnaethom ymateb i alwad gan Lywodraeth y DU am dystiolaeth i’w helpu i gyflawni eu hymrwymiad i leihau’r defnydd o ataliaeth mewn ysgolion. Fe wnaethom ymyrryd hefyd yn achos Prifysgol Bryste v Abrahart i egluro'r gyfraith ynghylch addasiadau rhesymol ac i fynd i'r afael â gwahaniaethu ar sail anabledd yn erbyn myfyrwyr prifysgol. Yn ein rhaglen iechyd a gofal cymdeithasol, rydym wedi gweithio gydag Awdurdodau Lleol a sefydliadau iechyd a gofal cymdeithasol ledled Prydain i sicrhau cydymffurfiaeth â Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus (PSED).

Ar gyfer deallusrwydd artiffisial a digidol, gwnaethom ymateb i bapur gwyn llywodraeth y DU ar Reoleiddio AI, ac rydym wedi bod yn gweithio i ddatblygu cwmpas ac opsiynau ar gyfer sut rydym yn ystyried AI wrth recriwtio a defnyddio technoleg adnabod wynebau. Byddwn yn parhau i ganolbwyntio ar y prosiectau hyn yn 2024-25. Ar gyfer meithrin cysylltiadau da, rhoesom gyngor i adrannau perthnasol y llywodraeth ynghylch datblygu canllawiau ar faterion yn ymwneud â rhyw a rhyw. Fe wnaethom hefyd sefydlu perthnasoedd gwaith cadarnhaol gyda sefydliadau partner i ddylanwadu ar ddatblygu canllawiau yn ymwneud â rhyddid mynegiant. Ar adeg o ddadlau gwleidyddol cynyddol, rydym wedi ymyrryd i gynnig arweiniad i awdurdodau cyhoeddus eraill ynghylch cydbwysedd ystyriaethau hawliau dynol.

Ein fframwaith cyfreithiol effeithiol yn ystyried ein gwaith i ddatblygu tystiolaeth, cyflawni ein cyfrifoldebau hawliau dynol a’n hymgyfreitha strategol i herio materion difrifol a systemig. Ym mis Tachwedd 2023 darparwyd tystiolaeth awdurdodol ar gyflwr cydraddoldeb a hawliau dynol ledled Prydain Fawr gyda'n Monitor Cydraddoldeb a Hawliau Dynol, yn ogystal â chyhoeddiadau partner ar gyfer Cymru a'r Alban . Buom yn cynghori llywodraethau a seneddau ar gynigion deddfwriaethol sy’n effeithio ar y fframwaith cyfreithiol cydraddoldeb a hawliau dynol, megis Bil Diogelwch Rwanda (Lloches a Mewnfudo).

Cymerasom gamau gorfodi lle'r oedd angen, gan gynnwys drwy gytundebau adran 23 gyda McDonald's Restaurants Limited ac IKEA UK. Rydym wedi ymchwilio i achosion difrifol o dorri cydraddoldeb gan barciau gwyliau Pontins. Cyflawnodd ein hadroddiad ym mis Chwefror 2024 yr ymgysylltiad uchaf yr ydym wedi’i weld yn y blynyddoedd diwethaf. Defnyddiwyd ein pwerau ymgyfreitha i ymyrryd a chefnogi achosion lle mae hawliau cydraddoldeb yn cael eu torri, gan gynnwys drwy ein Cronfa Cymorth Cyfreithiol Hiliol. Fe wnaethom ehangu ein hymrwymiad cychwynnol a helpu dros 45 o unigolion i gyflawni cyfiawnder. Fe wnaethom ymyrryd hefyd mewn ymgyfreitha strategol proffil uchel, megis Manjang v Uber Eats, gan helpu i godi proffil y materion rydym yn eu rheoleiddio a sicrhau canlyniadau cadarnhaol i bobl.

Gwnaethom gyflawni yn erbyn ein cyfrifoldebau rhyngwladol a hawliau dynol, gan gyhoeddi adroddiadau yn ymwneud â chydymffurfiaeth y llywodraeth â Chonfensiynau’r Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn, Hawliau Pobl ag Anableddau, y Cyfamod Rhyngwladol ar Hawliau Economaidd, Cymdeithasol a Diwylliannol a Chonfensiwn Cyngor Ewrop. ar atal a brwydro yn erbyn trais yn erbyn menywod a thrais domestig.

Yn fewnol, fe wnaethom barhau i adeiladu ein comisiwn a gwella ein hystad swyddfeydd. Fe wnaethom ddatblygu ein gallu i weithio mewn ffordd hybrid, tra'n annog gwell cydweithio trwy fwy o bresenoldeb yn ein swyddfeydd. Cryfhawyd ein gweithlu i wneud y gorau o'n darpariaeth.

Byddwn yn rhannu mwy am ein heffaith yn ystod 202324 drwy ein Hadroddiad Blynyddol a Chyfrifon.

Cyflawni ar gyfer 2024-2025

Yn 202425, byddwn yn canolbwyntio ar gyflawni’r nodau strategol a nodir yn ein Cynllun Strategol 2022–25. Byddwn yn cwblhau’r gwaith o gyflawni prosiectau allweddol, yn gwerthuso’r hyn rydym wedi’i gyflawni ac yn parhau â’n trawsnewid mewnol i fod yn rheoleiddiwr mwy ystwyth ac effeithiol. Byddwn hefyd yn edrych ymlaen at gyfnod y cynllun strategol 2025–28 a thu hwnt, gan gwmpasu gwaith yn y dyfodol a pharatoi ar gyfer cyflawni yn erbyn cefndir o adnoddau sy’n lleihau.

Mae ein cynllun busnes ar gyfer 202425 yn disgrifio’r prosiectau mawr y bwriadwn eu cyflawni yn y flwyddyn i ddod. Mae hyn yn cynnwys cynlluniau corfforaethol a thîm cadarn i sicrhau'r gallu i gyflawni'r gwaith arfaethedig hwn. Byddwn hefyd yn barod ac yn gallu ymateb i faterion a chyfleoedd sydd angen ein sylw yn 202425. Ein nod yw cynnig gweithgaredd sydd yn:

 • cyraeddadwy
 • realistig
 • debygol o gyflawni newid system ac ymddygiad yn y byd go iawn

Byddwn yn parhau i gyflawni yn erbyn y nod a amlinellwyd gennym yn ein cynllun strategol, sef canolbwyntio ein hadnoddau lle gallwn wneud gwahaniaeth gwirioneddol, parhaol, cadarnhaol i fywydau unigolion ledled Prydain.

Ochr yn ochr â’n gwaith arfaethedig, byddwn yn chwarae rhan allweddol wrth ddylanwadu ar Lywodraethau’r DU, yr Alban a Chymru ar gydraddoldeb a Llywodraethau’r DU a Chymru ar faterion hawliau dynol. Ein nod yw atal materion rhag codi drwy sicrhau bod polisi a deddfwriaeth yn diogelu ac yn hyrwyddo cydraddoldeb a hawliau dynol. Trwy ddefnyddio data a thystiolaeth yn effeithiol, gallwn wneud y mwyaf o gyfleoedd i gynghori a dylanwadu.

Meysydd blaenoriaeth 2024–25

Themâu blaenoriaeth

Ar gyfer ein cynllun busnes 2024–25, byddwn yn parhau i gyflawni yn erbyn ein chwe maes blaenoriaeth allanol a’r rhaglen wella fewnol. Rydym wedi cyflwyno ymagwedd thematig at ein gwaith i wneud y mwyaf o gyfleoedd i gydweithio rhwng rhaglenni.

1. Mynd i'r afael ag aflonyddu rhywiol yn y gweithle

Mae gennym arbenigedd ac effaith hirsefydlog fel rheolydd wrth fynd i'r afael ag anghydraddoldebau mewn gweithle sy'n newid. Eleni byddwn yn arwain ymgyrch i baratoi cyflogwyr ar gyfer y dyletswyddau newydd a grëwyd gan Ddeddf Diogelu Gweithwyr (Diwygio Deddf Cydraddoldeb 2010) 2023 (Deddf 2023) gan gynnwys drwy ddiweddaru ac ymgynghori ar ein canllawiau technegol ar aflonyddu rhywiol. Byddwn hefyd yn ystyried lle mae angen cymryd camau rheoleiddio i fynd i'r afael â thorri amodau pan ddaw'r rheoliadau newydd i rym.

Byddwn yn gwerthuso ein Pecyn Cymorth Atal Aflonyddu Rhywiol yn y Gweithle ar gyfer y sector lletygarwch ac yn ystyried sut y gellid ei addasu ar gyfer sectorau eraill. Byddwn hefyd yn parhau i nodi lle mae dyletswyddau cydraddoldeb yn cael eu torri yn y gweithle ac yn cymryd camau gorfodi ac ymgyfreitha lle bo angen ac yn briodol, gan gynnwys mewn perthynas â’r dyletswyddau newydd yn Neddf 2023.

2. Cefnogi newid mewn gwasanaethau mewn lifrai

Yn deillio o’n gwaith ym maes cydraddoldeb mewn maes ffocws newidiol yn y gweithle, bydd y rhaglen strategol hon yn mynd i’r afael â gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth yng ngweithleoedd y gwasanaethau tân, yr heddlu a’r lluoedd arfog. Bydd cefnogi cyflogwyr a rheoleiddwyr gwasanaethau mewn lifrai i ddechrau cyflawni newidiadau sydd wedi’u cynllunio i fynd i’r afael â phryderon a drafodwyd yn eang. Bydd gweithgarwch 2024–25 yn cynnwys:

 • cyhoeddi canllawiau
 • darparu hyfforddiant ar gasglu data cydraddoldeb gweithlu
 • sefydlu partneriaethau effeithiol gyda rheoleiddwyr, arolygiaethau ac ombwdsmyn (RIOs) eraill
 • gweithio gyda sefydliadau i ddatrys problemau a chydymffurfio ag arfer gorau
 • camau gorfodi, lle bo angen

3. Rheoleiddio deallusrwydd artiffisial a mynd i'r afael ag allgáu digidol

Mae deallusrwydd artiffisial (AI) yn ardal sy'n symud yn gyflym. Er bod cyfleoedd mawr, mae risgiau sylweddol o wahaniaethu hefyd. Mae'r Llywodraeth ac eraill yn gynyddol yn edrych atom ni am gefnogaeth. Mae papur gwyn y Rheoliad AI yn gosod disgwyliadau sylweddol ar reoleiddwyr. Byddwn yn parhau i ddatblygu ein hymagwedd at reoleiddio yn y maes hwn, gan wella ein dealltwriaeth, ymgysylltu â rheoleiddwyr eraill a gwneud defnydd o'n pwerau.

Yn 202425 byddwn yn canolbwyntio ar ein rôl o ran lleihau ac atal allgáu digidol, yn enwedig o ran:

 • pobl hŷn ac anabl sy'n defnyddio gwasanaethau lleol
 • y defnydd o AI mewn arferion recriwtio
 • datblygu atebion i fynd i'r afael â thuedd a gwahaniaethu mewn systemau AI
 • defnydd yr heddlu o dechnoleg adnabod wynebau

Rydym yn pryderu, unwaith y bydd y defnydd o dechnoleg adnabod wynebau yn dod yn normal, na fydd yn bosibl symud oddi wrthi, ym maes plismona ac mewn mannau eraill. Byddwn hefyd yn partneru â’r Ganolfan Data, Moeseg ac Arloesedd (CDEI) ar yr her arloesi tegwch i ddatblygu offer ar gyfer mynd i’r afael â rhagfarn a gwahaniaethu algorithmig.

4. Dilyn ein gwaith ar ataliaeth a materion eraill i blant a phobl ifanc

Ar gyfer plant a phobl ifanc, rydym yn parhau i bryderu am:

 • defnyddio ataliaeth mewn sefydliadau
 • materion yn ymwneud â gwaharddiadau

Byddwn yn parhau i roi cyngor ar ddatblygu polisi a deddfwriaeth ar gyfer y materion hyn, gan gymryd camau gorfodi lle bo angen.

Byddwn yn parhau i ddefnyddio’r hyn a ddysgwyd o’n Hymchwiliad Ataliaeth drwy ymgysylltu â llywodraethau ar bolisïau ymddygiad ac ataliaeth.

Byddwn hefyd yn edrych am gyfleoedd i wella cydymffurfiaeth â’r PSED.

5. Diogelu hawliau dynol mewn amgylcheddau iechyd a gofal cymdeithasol

Er bod diwygio iechyd meddwl yn Lloegr ar saib, byddwn yn parhau i ymateb i gyfleoedd i ymyrryd yn yr Alban ac ar lefelau mwy lleol a pharatoi ar gyfer cynnwys bil iechyd meddwl sy'n debygol mewn agenda ddeddfwriaethol yn y dyfodol. Byddwn yn parhau i ystyried cyfleoedd ymatebol i ddiogelu hawliau dynol mewn gofal a sicrhau cydraddoldeb mewn amgylcheddau gofal, yn enwedig trwy:

 • gorfodi'r PSED yn y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol
 • monitro achosion o gam-drin hawliau dynol mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol sydd angen ymyriad rheoleiddiol

Byddwn yn ceisio dylanwadu ar gynllun a gweithrediad gwasanaethau gofal cenedlaethol yn yr Alban a Chymru i sicrhau bod ystyriaethau cydraddoldeb yn cael eu gwreiddio o'r cychwyn cyntaf.

6. Adnewyddu a datblygu ein harweiniad

Mae ein harweiniad yn elfen hanfodol o’n cefnogaeth i sefydliadau’r sector cyhoeddus a phreifat i sicrhau eu bod yn cadw at ofynion Deddf Cydraddoldeb 2010 a rhwymedigaethau hawliau dynol. Mae ein codau a’n canllawiau yn ffordd allweddol o ddylanwadu ar sefydliadau a’u cefnogi. Dylai hyn arwain at lai o achosion o dorri amodau a llai o angen am ymyrraeth trwy bwerau ac ysgogwyr cydymffurfio, gorfodi ac ymgyfreitha.

Yn 202425 byddwn yn adolygu, yn ymgynghori ar ac yn mireinio ein Cod Ymarfer Gwasanaethau. Byddwn hefyd yn adolygu ein harweiniad ehangach yn fwy cyffredinol, gan sicrhau bod gennym systemau effeithlon a blaengar i reoli diweddariadau priodol i'n canllawiau. Byddwn yn diweddaru canllawiau ein hysgolion yng Nghymru yn ymwneud â chanllawiau trawsryweddol Llywodraeth Cymru. Pan fydd cyrff cyhoeddus yn cyhoeddi canllawiau, byddwn yn ceisio sicrhau eu bod yn gyson â rhwymedigaethau Deddf Cydraddoldeb 2010 a Hawliau Dynol.

7. Herio achosion difrifol neu systemig o dorri'r gyfraith

Byddwn yn parhau i gymhwyso ein strategaethau cyfreithiol i herio achosion difrifol neu systemig o dorri’r gyfraith. Gellir darllen mwy o fanylion am y mathau o achosion y mae gennym ddiddordeb eu harchwilio ar gyfer 2024–25 yma. Byddwn hefyd yn ystyried herio achosion difrifol neu systemig o dorri cyfraith cydraddoldeb neu hawliau dynol mewn unrhyw faes o’n cyfrifoldeb. Bydd hyn yn cael ei arwain gan y meini prawf a nodir yn ein polisi i benderfynu a ddylid cymryd camau a pha gamau i'w cymryd.

8. Cryfhau ymatebion i Ddyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus (PSED)

Mae’r PSED yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau cyhoeddus a sefydliadau sy’n cyflawni swyddogaethau cyhoeddus ystyried sut y gallant wella cymdeithas a hyrwyddo cydraddoldeb ym mhob agwedd ar eu busnes o ddydd i ddydd. Eleni, rydym yn canolbwyntio ar gryfhau’r defnydd o’r PSED mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol, gan gynnwys Byrddau Gofal Integredig yn Lloegr a thrwy reoleiddwyr sector.

Ein nod yw adeiladu gwell gwasanaethau yn y gymuned. Byddwn hefyd yn adeiladu ar ein gwaith i gryfhau rôl y PSED yn y defnydd o AI ac mewn darpariaeth ddigidol. Rydym yn parhau â’n gwaith i wella cydymffurfiaeth â’r PSED wrth ddatblygu polisi ar gyfer plant a phobl ifanc yn Lloegr.

Yng Nghymru, byddwn yn monitro cydymffurfiaeth awdurdodau cyhoeddus â gosod eu hamcanion cydraddoldeb newydd. Byddwn yn gwirio eu bod yn canolbwyntio ar fynd i'r afael â'r anghydraddoldebau mwyaf parhaus. Byddwn hefyd yn gweithio i gynyddu cydymffurfiaeth ysgolion â'r PSED. Yn olaf, byddwn yn datblygu ac yn cyhoeddi pecyn cymorth a chanllawiau newydd i gefnogi cyrff cyhoeddus i gyflawni eu dyletswyddau.

9. Cynnal rhyddid mynegiant

Mae ein dyletswydd i feithrin cysylltiadau da yn sail i'n holl waith a chyfathrebu. Byddwn yn achub ar gyfleoedd i ymateb pan fyddwn yn nodi trafodaeth gyhoeddus ymrannol, wedi'i chwyddo gan y cyfryngau a'r cyfryngau cymdeithasol, sy'n atgyfnerthu rhagfarn neu'n rhannu cymunedau.

Yn 202425 byddwn yn canolbwyntio ar gynnal yr hawl i ryddid barn. Byddwn yn ymateb i unrhyw newidiadau deddfwriaethol o Ddeddf Addysg Uwch (Rhyddid i Lefaru) 2023. Mae hyn yn cynnwys ymgysylltu â’r Swyddfa Myfyrwyr (OfS) ynghylch mater rhyddid i lefaru mewn lleoliadau Addysg Uwch.

10. Monitro hawliau dynol

Fel Sefydliad Hawliau Dynol Cenedlaethol (NHRI), rydym yn hyrwyddo ymwybyddiaeth, dealltwriaeth ac amddiffyniad o hawliau dynol, gan annog cyrff cyhoeddus yng Nghymru a Lloegr i ddilyn y Ddeddf Hawliau Dynol. Rydym yn amddiffyn y rhai sydd fwyaf mewn perygl o gam-drin hawliau dynol ac yn monitro hawliau dynol, gan adrodd ar ein canfyddiadau i Lywodraeth y DU a’r Cenhedloedd Unedig.

Yn 202425 byddwn yn gwneud gwelliannau i'n Traciwr Hawliau Dynol gyda methodoleg a gwefan newydd. Byddwn hefyd yn parhau i adrodd mewn ymateb i gytundebau'r Cenhedloedd Unedig yn ôl yr angen.

11. Gwerthuso ein heffaith yn ystod ein darpariaeth yn 2022–25

Byddwn yn cryfhau ein gallu mewnol i werthuso ein gwaith yn gadarn ac yn rheolaidd. Byddwn yn profi ein methodolegau gwerthuso yn erbyn gwaith penodol a gyflawnwyd yn ystod 202225. Byddwn yn datblygu strategaeth werthuso ffurfiol i gefnogi hyn a gwneud yn siŵr bod hyn yn helpu i ddatblygu gweithgareddau yn y dyfodol.

Byddwn yn cwblhau'r gwaith o gyflawni ein Cynllun Cymorth Cyfreithiol Hiliol a gwerthuso effaith y cynllun hwn a chynlluniau tebyg yr ydym wedi'u cyflawni o'r blaen. Bydd canlyniad y gwerthusiad hwn yn llywio datblygiad cynlluniau cymorth cyfreithiol yn y dyfodol.

Byddwn yn gwneud gwaith i ddeall sut mae ein gwaith adrodd ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn perfformio, yn myfyrio ar egwyddorion cyntaf tryloywder cyflog ac yn cryfhau ein dulliau ymhellach.

Mae’r Ddyletswydd Economaidd-gymdeithasol (SED) wedi bod ar waith yn yr Alban ers 2018 ac yng Nghymru ers 2021. Byddwn yn gweithio i ddeall sut y mae’r ddyletswydd wedi’i rhoi ar waith a sut y gallai unrhyw effaith gynnar edrych.

12. Paratoi ar gyfer 2025–28 a thu hwnt

Byddwn yn datblygu ein Cynllun Strategol 2025–28, wedi’i lywio gan dystiolaeth o’n Monitor Cydraddoldeb a Hawliau Dynol ac ymgynghoriad cyhoeddus.

Byddwn yn cryfhau ymhellach ein hymagwedd fel rheoleiddiwr a arweinir gan dystiolaeth, gan adeiladu ar yr arbenigedd a ddefnyddiwyd i ddatblygu ein Monitor Cydraddoldeb a Hawliau Dynol. Byddwn yn meithrin gallu a chapasiti data a thystiolaeth yn ein sefydliad i ddeall y ffordd orau i ni ganolbwyntio ein hadnoddau cyfyngedig ar faterion a fydd yn cyflawni’r newidiadau systemig ac ymddygiadol mwyaf.

13. Adeiladu ein Comisiwn

Datblygwyd ein rhaglen Adeiladu ein Comisiwn i wella sut rydym yn gweithio fel sefydliad. Byddwn yn parhau i gyflawni yn erbyn y rhaglen hon gyda llai o weithgareddau blaenoriaeth, sef:

 • strwythur
 • arfer gwaith
 • gwybodaeth

Byddwn hefyd yn:

 • cryfhau ein llywodraethu
 • edrych ar y systemau a ddefnyddiwn ar gyfer ein gwaith o ddydd i ddydd, i’n helpu i ddod o hyd i ffyrdd gwell a mwy effeithlon o weithio a chyflawni ein prosiectau
 • cynnal adolygiad sylfaenol o’n strategaeth ystadau a lleoliadau

Un maes ffocws sylfaenol fydd parhau i ddarparu ein strategaeth data a thystiolaeth. Mae angen sylfaen dystiolaeth gadarn ar reoleiddwyr modern a'r gallu i'w dadansoddi er mwyn gallu gweithredu'n effeithiol. Yn 202425 byddwn yn cryfhau ein gallu mewnol a’n gallu o ran data a thystiolaeth, gan ddatblygu ein Canolfan Arbenigedd, gan sicrhau bod pob swyddogaeth yn defnyddio arfer gorau fel mater o drefn wrth ddefnyddio dadansoddiadau ym mhob rhan o’n model rheoleiddio.

14. Datblygu ein pobl

Byddwn yn parhau i ddatblygu ein pobl, gan feithrin ein gallu i arwain a rheoli er mwyn proffesiynoli ein sefydliad ymhellach. Byddwn yn cryfhau ein sgiliau craidd yn ymwneud â defnyddio tystiolaeth wrth wneud penderfyniadau a deall yn well effeithiau ac effaith yr hyn a wnawn.

Byddwn yn parhau i gefnogi ein pobl i weithio'n effeithiol mewn ffordd hybrid trwy welliannau ar draws ein hystadau a'n lleoliadau. Byddwn yn cwblhau ein gwaith i ddiweddaru ac ymgorffori ein dulliau o weithio.

Diweddariadau tudalennau

Tudalennau cysylltiedig ar y wefan hon