Newyddion

Mae corff gwarchod cydraddoldeb yn cynghori pleidiau ar ryddid mynegiant a thrafodaeth barchus cyn etholiad cyffredinol

Wedi ei gyhoeddi: 30 Mai 2024

  • Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn cynghori sut i feithrin cyfranogiad democrataidd a hwyluso rhyddid mynegiant ehangach.
  • Mae rheoleiddiwr cydraddoldeb Prydain hefyd yn rhoi cyngor i bleidiau gwleidyddol ynghylch ystyriaethau cyfreithiol am drafodaeth barchus.
  • Mae canllawiau yn galw ar bartïon i ymchwilio'n brydlon i unrhyw honiadau o ymddygiad anghyfreithlon.

Heddiw, cyhoeddodd y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) ganllawiau i bleidiau gwleidyddol, ymgeiswyr ac ymgyrchwyr ar hyrwyddo rhyddid mynegiant a thrafodaeth barchus, cyn yr etholiad cyffredinol sydd i ddod.

Mae gan bleidiau gwleidyddol ac ymgeiswyr yn y DU ryddid mawr wrth arfer eu hawl i ryddid mynegiant, gydag areithiau gwleidyddol a thrafodaeth ar faterion o ddiddordeb cyhoeddus a warchodir gan y Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol.

Er bod gan bleidiau gwleidyddol rai dyletswyddau o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010, mae’r rhain yn gymharol gyfyngedig ac nid ydynt yn ymestyn i weithgareddau fel ymgyrchu mewn cyfnod etholiad. Fodd bynnag, dylai gwleidyddion fod yn ymwybodol o’r angen i gynnal dadl mewn modd cyfrifol, ac yn hollbwysig, y cyfle y mae ymgyrchoedd etholiadol yn ei gynnig iddynt arwain eraill i wneud hynny.

Mae canllawiau newydd yr EHRC yn amlygu sut y gall trafodaeth barchus feithrin cyfranogiad democrataidd a hwyluso rhyddid mynegiant ehangach ar draws ein cymdeithas. Mae’n argymell set o egwyddorion ar gyfer trafodaeth barchus ac yn egluro ystyriaethau cyfreithiol pwysig a chyfyngiadau ar ryddid mynegiant yn y gyfraith.

Dywedodd John Kirkpatrick, Prif Weithredwr Dros Dro y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol:

Rydym yn ffodus i fyw mewn gwlad lle mae gan bobl lawer o wahanol safbwyntiau a lle mae gan bawb yr hawl i fynegi eu hunain yn rhydd.

“Rhaid i’n hymgeiswyr gwleidyddol allu cymryd rhan mewn trafodaeth a dadl, hyd yn oed lle gallai eraill anghytuno, neu hyd yn oed sarhau, â’r safbwyntiau y maent yn eu mynegi.

“Ond wrth i ni nesáu at yr etholiad cyffredinol, rydyn ni’n gwybod bod y byd cyhoeddus yn aml yn cael ei ddominyddu gan faterion heriol a chynhennus. Gall trafodaeth gyhoeddus ymrannol, wedi'i chwyddo gan y cyfryngau a'r cyfryngau cymdeithasol, atgyfnerthu rhagfarn a rhannu cymunedau.

“Mae democratiaeth iach yn dibynnu ar bobl o bob cefndir yn teimlo y gallant gymryd rhan mewn gwleidyddiaeth a chymryd rhan yn rhydd yn y sgyrsiau cenedlaethol hyn.

“Fel rheoleiddiwr cydraddoldeb Prydain a Sefydliad Hawliau Dynol Cenedlaethol statws ‘A’, mae’r EHRC yn gyfrifol am sicrhau nad yw’r ddadl ar y materion hyn yn eithrio nac yn gwahaniaethu yn erbyn unrhyw un.

“Trwy roi’r arweiniad hwn i’n cynrychiolwyr gwleidyddol, rydym yn ceisio eu grymuso i feithrin sgwrs wleidyddol agored a chynhwysol yn ystod yr etholiad cyffredinol. Gofynnwn i bob plaid wleidyddol ystyried y cyngor hwn yn ofalus a chyflawni eu rhwymedigaethau o dan gyfreithiau cydraddoldeb a Hawliau Dynol Prydain .”

Mae'r canllawiau yn cynghori pleidiau i'w gwneud yn glir na ddylai eu cynrychiolwyr etholedig wahaniaethu yn erbyn grwpiau â nodweddion gwarchodedig wrth gynrychioli buddiannau etholwyr. Dylent ystyried yn ofalus effeithiau cyfeirio at grwpiau o bobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig mewn ffordd sy'n sarhaus neu'n awgrymu nodwedd negyddol a rennir.

Atgoffir ymgeiswyr a phleidiau gwleidyddol hefyd fod unrhyw ymgais i annog trais, casineb neu wahaniaethu yn erbyn eraill yn debygol o fod yn anghyfreithlon. Mae rhywfaint o dystiolaeth mewn papur briffio gan Dŷ’r Cyffredin yn 2024 ar Ystadegau Troseddau Casineb sy’n awgrymu bod digwyddiadau cenedlaethol arwyddocaol yn cyfateb i bigau mewn mathau penodol o droseddau casineb. Mae’n bwysig bod yn arbennig o ymwybodol o’r effaith y gall trafodaethau cyhoeddus ei chael yn y cyfnodau hyn.

Mae’r EHRC yn galw ar bartïon i ymchwilio’n brydlon ac yn drylwyr i unrhyw gwynion am ymddygiad anghyfreithlon. Dylai unrhyw unigolyn sy'n methu â bodloni'r disgwyliadau hyn fod yn destun y mesurau disgyblu priodol.

Gwybodaeth Gysylltiedig: