Blog

Sut y penderfynir ar ddyfarniadau ar gyfer hawliadau gwahaniaethu

Wedi ei gyhoeddi: 30 Mai 2024

Os gwahaniaethwyd yn eich erbyn, gallwch hawlio iawndal. Gall llawer o ffactorau effeithio ar faint o arian a ddyfernir i chi os byddwch yn ennill eich hawliad gwahaniaethu.

Mae'r dudalen hon yn esbonio sut mae'r llysoedd yn penderfynu faint y gallant ei roi i chi mewn achosion nad ydynt yn ymwneud â chyflogaeth. Mae’r rhain yn cynnwys honiadau am fynediad at nwyddau neu wasanaethau bob dydd, fel mynd i fwyty neu siopa.

I gael rhagor o wybodaeth am sut i gyfrifo gwerth hawliad gwahaniaethu, darllenwch ein canllaw.

Sut mae'r llys yn penderfynu faint o arian y dylech ei gael

Mae'r swm y gall y llys ei ddyfarnu i chi yn dibynnu ar ffeithiau ac amgylchiadau pob achos. Bydd y llys yn ystyried yr wybodaeth hon yn ofalus cyn gwneud ei benderfyniad.

Os byddwch yn codi achos gwahaniaethu mewn llys yn yr Alban, bydd angen i chi nodi faint o arian y credwch y dylech ei gael. Gall y llys ddyfarnu llai na hyn i chi, ond ni allant ddyfarnu mwy na'r hyn sydd yn eich hawliad.

Cyn belled ag y bo modd, bydd y llys yn ceisio'ch cael yn ôl i'r man y byddech wedi bod pe na bai'r gwahaniaethu wedi digwydd. Er enghraifft, gall hyn olygu iawndal am anaf i'ch teimladau yn ogystal ag unrhyw golled ariannol arall.

Gallwch ddarllen mwy am y gwahanol fathau o iawndal yn ein canllaw.

Beth sy'n cyfiawnhau dyfarniad uwch: anaf i deimladau

Bydd y llys yn asesu eich dyfarniad yn wrthrychol. Fodd bynnag, mae'n bwysig i'r llys ystyried sut y canfuwyd ac ymatebodd y dioddefwr i'r gwahaniaethu.

Efallai y bydd angen i chi roi mwy o dystiolaeth am ddifrifoldeb eich achos cyn y gall y llys roi dyfarniad uwch i chi. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y weithdrefn sifil ar gyfer rhoi tystiolaeth ar wefan Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd yr Alban.

Os ydych yn gynghorydd sy'n cyfrifo gwerth hawliad gwahaniaethu nad yw'n ymwneud â chyflogaeth, darllenwch ein canllaw.

Os ydych yn unigolyn sydd angen cymorth gyda'ch cais, dylech gysylltu â'r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS).